Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1Hồ Tân YênZhồ10:05152

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
29/01/2020
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1VP Công ty0---
2TB Đạm Thuỷ0
3Hồ Đá Trắng0---
4Hồ Yên Dưỡng0--