Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      29/09/2020
TG GT 3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
1Hồ Tân YênZhồ10:05152

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
30/09/2020
      29/09/2020
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
1VP Công ty0-
2TB Đạm Thuỷ0-
3Hồ Đá Trắng0.10.10.1---
4Hồ Yên Dưỡng0.20.2-0.10.12