Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h MAXMIN
1Hồ Tân YênZhồ-:-

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
13/12/2018
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
12h11h10h9h8h7h6h
1VP Công ty0--
2TB Đạm Thuỷ0.70.7---
3Hồ Đá Trắng0.60.6---
4Hồ Yên Dưỡng0.40.4--