Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h
1Hồ Tân YênZhồ10:05152

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
11/07/2020
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h
1VP Công ty0--
2TB Đạm Thuỷ0----
3Hồ Đá Trắng0--
4Hồ Yên Dưỡng0--