Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      22/10/2019
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1Hồ Tân YênZhồ02:05207207207207207207207207207207207207207207

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
23/10/2019
      22/10/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1VP Công ty0
2TB Đạm Thuỷ0-
3Hồ Đá Trắng0-0.60.10.80.1
4Hồ Yên Dưỡng0-