Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      16/06/2019
TG GT 1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h
1Hồ Tân YênZhồ01:55193193193193193193193193193193193193193193

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
17/06/2019
      16/06/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h
1VP Công ty0--
2TB Đạm Thuỷ0--
3Hồ Đá Trắng0---
4Hồ Yên Dưỡng0--