Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h
1Hồ Tân YênZhồ22:15210210210210210210210210210210210210210210

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
19/08/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h
1VP Công ty0
2TB Đạm Thuỷ0
3Hồ Đá Trắng00.1
4Hồ Yên Dưỡng0--