Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h
1Hồ Tân YênZhồ15:25183183183183182182182182183183183183183183

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
21/04/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h
1VP Công ty0
2TB Đạm Thuỷ0----
3Hồ Đá Trắng0----
4Hồ Yên Dưỡng0